اعضای هیات مدیره شركت گروه توسعه هنر ایران به شرح زیر هستند:
  • شرکت طرح و توسعه نیکا نور (سهامی خاص)
  • شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان (سهامی خاص)
  • شرکت پارس سرمایه تابا (سهامی خاص)
  • شرکت بار آفرین ابهر نیکو (سهامی خاص)
  • شرکت مدیریت سرمایه افق تابا (سهامی خاص)