با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در تاریخ 1399/01/26 بدین وسیله برنامه زمان‌بندی پرداخت سود این شرکت در این لینک قابل مشاهده می‌باشد.