گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع،مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد. شرح کامل این گزارش در این لینک قابل دسترس می‌باشد.